Hana Yori Dango
Story Characters Anime Manga Drama Music Toys FAQ News Guestbook Main

The Heroine

Makino Tsukushi
Makino Tsukushi


The F4

Doumyouji Tsukasa
Doumyouji Tsukasa
Hanazawa Rui
Hanazawa Rui
Mimasaka Akira
Mimasaka Akira
Nishikado Soujirou
Nishikado Soujirou
Spacer


Friends

Matsuoka Yuki
Matsuoka Yuki
Aoike Kazuya
Aoike Kazuya
Toudou Shizuka
Toudou Shizuka
Makiko
Endou Makiko
Kin
Kin-san


Family

Spacer
Parents
Mama and Papa
Doumyouji Tubaki
Doumyouji Tsubaki
Doumyouji Kaede
Doumyouji Kaede
Spacer


Troublemakers

Sanjou Sakurako
Sakurako
Thomas
Thomas
Junpei
Junpei
Shigeru
Shigeru
Ayuhara, Yamano, Asai
Classmates


Amon

Kunisawa Amon
Spacer
Spacer
Spacer
Spacer
Hana Yori Dango is © Yoko Kamio. Site content and design © Emily Snodgrass